26 Şubat 2015 Perşembe

Keywords in Java

       S.a. Arkadaşlar,
   Uzun zamandır yazamıyorduk. Bugünkü konumuz java'da olan tüm keywordleri elimizden geldiğince az ve öz bir şekilde yazmak. Hem tüm keywordleri ayno başlıkta altında toplayabilmek

Abstract: Belli bir sınıfın üyelerinin kullanıdığı temel arayüzler bulunmaktadır java dilinde bu kavram interface ile yürütülmektedir. C++ da bu işlem abstract class ile yürütülebilir.
Assert: Java 5 ile gelen bir hata belirtme işlemidir.
Boolean: Primative değer olup , false ve true değerini alır.
Break: Bir döngü içinde bu komuta rastlanıldığında, döngüyü kırar.
Byte: primative değer alıp -128 ile 127 arasında değerler alır.
Case: switch yapısı ile birlikte kullanılır. Belirlenen hangi case (seçenek ) uygunsa o çalıştırılır.
Catch : try catch bloğu içinde try içinde hata olduğunda çalışacak bloğu belirtir.
Char: tek karekterlik işlemlerde kullanılan primative tiptir.
Class: hepimizin duyduğu sınıf tanımlaması yapar. Başlı başlına bir denizdir diyebiliriz.
Const: değişmeyen değişken ve alanlara atanır. Bir kere tanımlanır. Ama java’da kullanılmıyor
Continue: Döngü içine kullanılır, break gibi. Farkı ise sadece o değer için döngüyü atlar, döngüyü tamamen kırmaz.
default: aynı paketteki erişebilir ama yazılmaz. Switch case yapısında  ise kullanılır ve diğer tüm koşullar sağlanmadığında bu koşul çalıştırılır.
Do: while ile birlikte çalışır ve döngüyü en az 1kez çalıştıran komuttur.
Double: küsüratlı değer alan sayıları göstermek için kullanılır. Floattan geniştir
Else : if else yapısında , if koşulu sağlanmadığı zaman bu yapı çalışmaya başlar.
Enum: Sabit değerleri ayrı ayrı tanımlamak yerine kullanılan sınıf tanımlamasıdır.
extends: bir sınıfa ait özelliklere başka bir sınava miras almak için kullanılır.
final: Bir kere değer tanımlaması yapılır ve daha sonra aynı sınıfa erişildiğinde sınıf atama yapmaz, konstrüktör ile okunur. Metodları ise alt sınıflarca override(ezme) edilemezler, sınıfları ise alt sınıflarca genişletilemezler.
Finally: try catch ile birlikte kullanılabilir, fakat her koşulda çalışması gereken kodları içerir
Float: küsüratlı sayıları göstermek için kullanılır
For: Hepimizin yakından bildiği döngü ifadesidir.
Goto: Pek kullanılması uygun olmasa da istenen yere götüren komut diyebiliriz.
İf: bir koşul ifadesir. Tek başına kullanıldığı gibi else ile de kullanılabilir.
İmplements: interfaceleri class ile kullanmak istediğimizde kullanırız.
İmport: Paketleri eklemek için kullanulır
insance of: Javada bir nesnenin bir sınıftan türemiş olup olmadığını anlamamızı sağlayan “instanceof” anahtar kelimesidir.  Varsa true yoksa false döndürür.
Long: int gibi değerleri alır, fakat int’ten daha büyük değerleri tutabilir.
Native: C++ extern komutu ile benzer mantıkta çalışır. Harici programlama dili desteği sağlar
New: obje tanımlama işlemi yapar.
package: Sınıflardan vb yapıları içinde bulunduran yapıdır.
private: Sadece içinde bulunduğu sınıf çağırabilir.
Protected:  Alt sınıf ve aynı pakettekiler erişebilir
public: Bütün sınıflardan erişilebilir
return: metotların geri dönüş değerlerini döndürür.
short: int gibi değerleri kullanmak için vardır. Short’tan büyük int’ten küçük değer aralığı vardır.
static : Java programlama dilinde bir metod ya da değişkenin belli bir objeye degil de bir sınıfın tamamına ait olduğunu belirten bir kelimedir. Metodu statik yapar ve dışarıdan çağrılırken sınıftan bir instance yaratılmaz. Aynı sınıf içinde statik olmayan bir metod tarafından çağırılamaz.
Strictfp: Flaot ile çalışırken farklı sebeplerden dolay değerler değişkenlik gösterebilir. Bunun önüne geçmek için bu komut kullanılır.
super: Tüm default yapılandırıcılar kalıtım ağacında yukarıdan aşağı doğru  java tarafından gizli olarak ve otomatik aktarılır. Bu yapılandırıcıları kullanmak için super() deyimini kullanırız.
Synchronized: Bir threat bir sınıfta herhangibir metoda erişirken diğer sınıfın erişiminin sırada beklemesini istersiniz. Bunun için bu ifadeyi kullanırız
This: Nesnelerin kendilerine ulaşmalarında kullanılır. Nesnelere bağlı data alanlarına erişim imkanı sağlar.
Throw: açıkça exception fırlatma işlemini yapar
throws: Eğer bir metot yönetemediği bir istisnaya neden olursa, metot çağırıcılarının kendilerini bu istisnaya karşı koruyabilmeleri için, metodun bu davranışı belirtmesi gerekir.
transient: Serileştirilmesi istenmeyen sınıf özellikleri/değişkenleri için kullanılan java anahtar terimidir
try: hata fırlatma olasılığı olan kodun yazıldığı kısımdır.
Void: Geri dönüş tipinin olmadığını belirtir. Return döndürülmez. Hata verir.
Volatile: Program dışında onu etkileyecek unsurların var olabileceğini hatırlatıyor
while: Bir çeşit döngüdür. Tek başına veya do ile kullanılabilir.